Ramowy rozkład dnia

RAMOWY PLAN DNIA

Przedszkola Niepublicznego „Bajkowe Nutki 2”

6.30-8.10    Przyjmowanie dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i grupowe;  dowolne i   inspirowane, praca wyrównawcza i stymulacyjna. korzystanie z  gier i układanek stolikowych,  zabawy zorganizowane w kole lub przy  muzyce, utrwalenie  opanowanych w  przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z   uwzględnieniem rozwoju   procesów poznawczych, czynności dowolne   podejmowane przez dzieci i inspirowane przez  nauczycielkę,

8.10-8.15 Czynności porządkowe po zajęciach porannych. spełnianie przez dzieci    obowiązków,  przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków   higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,

8.15-9.00 Śniadanie i przygotowanie do zajęć, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Zwracanie uwagi na  prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków-edukacja zdrowotna, wdrażanie i  przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie     umiejętności mycia zębów, czynności samoobsługowe,

9.00 –9.15  Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne,

9.15 – 10.15  Zajęcia edukacyjne z całą grupą, wynikające z  podstawy programowej

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową 

10.00- 10.15 czynności organizacyjno - porządkowe /w zależności od gr. wiekowej/, ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności,

10.15 - 11.45 – zabawa  Pobyt na świeżym powietrzu, spacery wycieczki

zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

11.45-12.15 Zajęcia edukacyjne z całą grupą, warsztaty wynikające z   podstawy  programowej,  j. angielski, j. niemiecki, oraz warsztaty z rytmiki, zajęcia taneczne, gimnastyka korygująca wady podstawy ,warsztaty przyrodnicze, matematyczne ,ceramiczne 

12.15- 12.45 Obiad (I danie - zupa), wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności      prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,  dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.45-13.45  Relaks, słuchanie bajek warsztaty , zabawy indywidualne i    zespołowe, dowolne i organizowane, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. Czynności  porządkowe i higieniczne - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,

13.45-14.30 Obiad ( II danie) wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,  dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

14.30-15.50 Relaks, zabawy zespołowe, czynności porządkowe i  higieniczne, zabawy   w ogrodzie przedszkolnym, spektakle teatralne

15.50-16.10  Zabiegi higieniczne i  Podwieczorek

16.00 - 17.25 - realizacja propozycji dzieci i nauczycielki  w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe.

Wspólne zabawy i gry  Rozchodzenie się dzieci do domu,

Ostania aktualizacja: 2020-02-28